eu-support

PROJEKT POIR.01.01.01-00-1011/18-00

Budowa cyfrowej platformy motywacyjno-lojalnościowej w technologii blockchain jako odpowiedź na wyzwania wymagającego i konkurencyjnego rynku pracy

Celem projektu planowanego do realizacji przez MC2 Innovations Sp. z o.o. była budowa zautomatyzowanej platformy motywacyjno-lojalnościowej przy użyciu technologii blockchain. Platforma Wnioskodawcy, jako pierwsze globalne narzędzie, będzie wykorzystywać technologię blockchain do tokenizacji zindywidualizowanych benefitów pracowniczych.

Rezultatem prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w ramach projektu jest innowacyjne oprogramowanie udostępniane klientom w modelu wynajmu oprogramowania SaaS wraz z niezbędną infrastrukturą konieczną do przetwarzania danych. Platforma zapewni nowoczesne narzędzia umożliwiające:

 • definiowanie zindywidualizowanych benefitów pracowniczych;
 • korzystanie z oferty rynkowej partnerów zewnętrznych zapewniających szeroki wybór standardowych benefitów pracowniczych;
 • dystrybucję benefitów do pracowników i współpracowników przez przełożonych;
 • wykorzystanie benefitów przez wynagradzanych właścicieli;
 • zmianę właściciela benefitu lub jego składników (nieodpłatne przekazanie, wymiana lub sprzedaż);
 • pozyskiwanie i analizę danych ilościowych i jakościowych dotyczących: poziomu motywacji i lojalności personelu, dystrybucji i wykorzystywania benefitów oraz ich wpływu na wskaźniki opisujące poziom skuteczności procesów motywacyjno-lojalnościowych;
 • świadczenie szeregu zewnętrznych usług dodanych dla pracodawców i pracowników w związku z definiowaniem, dystrybucją i wykorzystywaniem benefitów.
 • świadczenie szeregu zewnętrznych usług dodanych dla pracodawców i pracowników w związku z definiowaniem, dystrybucją i wykorzystywaniem benefitów.

Projekt odpowiada na potrzeby firm i pracodawców związane z nasilającą się rywalizacją o kadry i wzrostem popytu na pracowników, a co za tym idzie wzrostem kosztów, ale również coraz mniejszą motywacją pracowników. Dzięki zastosowaniu rezultatów opracowanych w ramach zaplanowanych w projekcie prac badawczo-rozwojowych platforma stała się się jednym z pierwszych komercyjnych zastosowań technologii blockchain w obszarze HR. Platforma korzysta z ochrony znaku towarowego i własności przemysłowej.

Realizacja projektu zakończyła się w 2020 r.


PROJEKT POIR.01.01.01-00-0854/19

Zorientowane na człowieka rozwiązanie BI i AI do zarządzania zasobami ludzkimi

Projekt został złożony w konkursie do Zbudowany w ramach realizowanego w latach 2020-2022 Moduł BI pozwoli pracodawcom m.in. ocenić skuteczność wybranych metod motywacji a także śledzić inne konieczne wskaźniki HR: efektywnościowe – np. wskaźnik określający zwrot z inwestycji w kapitał ludzki (HC ROI), wskaźniki strukturalne, monitorujące, i inne wskaźniki dostarczające informacji, czy firma ma dobry, zaangażowany zespół czy dostarcza on odpowiednich wyników, oraz czy ten zespół ma kompetencje, aby skutecznie działać w przyszłości. Wszystkie te elementy tworzą wielofunkcyjną całościową platformę HRową, skierowaną do pracodawców.

W szczególności proces nagradzania, otrzymywania, wymiany i wykorzystywania nagród i benefitów, w połączeniu z faktycznymi danymi o zachowaniach i opiniach pracowników, stanowi surowe źródło danych o kapitale ludzkim. Dane te, przetwarzane w komponencie Business Intelligence (BI), który zostanie opracowany w tym projekcie, pozwolą pracodawcom ocenić skuteczność wybranych metod motywacyjnych (w tym Return of Investment HR) oraz śledzić wskaźniki operacyjne i HR. Wnioski z tych danych będą również służyć jako źródło danych dla modułu rekomendacji.

W ramach poszczególnych modułów prowadzone będą prace nad modułami, opisanymi we wniosku do EIC Accelerator, w którym projekt został złożony, nagrodzony Seal of Excellence i ostatecznie sfinansowany ze środków POIR:

 1. Moduł BI
 2. Moduł Pomiaru ROI HR
 3. Moduły wspierające:
  • a) moduł obrotu e-voucherami
  • b) moduł wiedzy HR
  • c) moduł depozytu tokenów
  • d) moduł aukcyjny
  • e) moduł wsparcia CSR
  • f) moduł zarządzania urlopami

Realizacja projektu zakończyła się w 2022 r.


PROJEKT POIR.02.03.02-14-0103/19 - BONY NA INNOWACJE 2020

Opracowanie narzędzia diagnozującego poziom zaangażowania pracowników „Carrotspot Motivation Value Index”

Projekt miał na celu opracowanie narzędzia diagnozującego główne zmienne wpływające na poziom motywacji oraz osiąganych wyników w pracy „Carrotspot Motivation Value Index” (CMVI) w ramach projektu realizowanego w ramach działania 2.3 proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt CMVI zakłada wytworzenie narzędzia badawczego, które pozwoli na prowadzenie badań organizacyjnych polegających na zbieraniu odpowiedzi na predefiniowany zestaw pytań techniką CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW). Jest to technika szeroko stosowana w biznesie i polega na poproszeniu respondentów o wypełnienie uprzednio przygotowanej ankiety w formie elektronicznej.

Do kluczowych zalet tego typu techniki należą m.in.

 • możliwość umieszczania w ankiecie nie tylko pytań tekstowych, ale również elementów graficznych i multimedialnych (filmy wideo, dźwięk, np. pytanie o opinię nt. reklamy w mediach)
 • niski koszt techniki (brak konieczności zatrudniania ankieterów)
 • szybki (zwłaszcza w porównaniu do metody PAPI) dostęp do uzyskanych danych oraz możliwość szybkiej analizy, ponieważ dane bezpośrednio po uzyskaniu są już w formie elektronicznej
 • brak ryzyka błędu popełnianego przez ankietera (w porównaniu do metody PAPI oraz CATI)
 • w przypadku zauważenia błędu już po stworzeniu ankiety łatwiej jest go skorygować niż w przypadku klasycznych ankiet papierowych

Celem projektowanego narzędzia było umożliwienie prowadzenia działalności biznesowej związanej z analizą motywacji pracowników w organizacjach.