INFORMACJE PODSTAWOWE

MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754131, posiada nr NIP 5252767689, REGON 381618940 oraz kapitał zakładowy 129 529 PLN.

Struktura grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa MC2 Innovations składa się z trzech spółek:

 • MC2 Innovations S.A. - dostawca w obszarze informatyki oraz doradztwa strategicznego. Wyłączny właściciel spółek MC2 Innovations sp. z o.o. oraz MC2 Energy sp. z o.o.
 • MC2 Innovations sp. z o.o. - producent i dostawca systemu Carrotspot
 • MC2 Energy sp. z o.o. - dostawca rozwiązań dla obszaru energetyki w tym elektromobilności oraz energii odnawialnej


INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

AKTUALNOŚCI

W dniu 22 czerwca 2023 r. ZWZA MC2 Innovations SA zatwierdzi Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2022, sprawozdanie Zarządu Spółki oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.


STARSZE INFORMACJE

W dniu 26 września 2022 r. ZWZA MC2 Innovations SA zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu Spółki oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. doszło do połączenia MC2 Energy Sp. z o.o. i MC2 Innovations SA poprzez w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej w trybie uproszczonym, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 24 marca 2022 r.

W dniu 10 września 2021 r. WZA MC2 Innovations SA zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu Spółki oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.


OBOWIĄZKOWA DEMATRIALIZACJA AKCJI MC2 INNOVATIONS SA

Szanowni Państwo Akcjonariusze, W nawiązaniu do informacji przesłanych w związku z dematerializacją akcji, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej oraz dopełnienie opisanych formalności wymaganych przez Dom Maklerski Q Securities.

Przepisy prawa wymagają wypełnienia przez Państwa formularza FATCA/CRS. Dom Maklerski Q Securities prosi także o wypełnienie zgody na korespondencję elektroniczną ze Spółką oraz z Domem Maklerskim Q Securities.

Poniżej prosimy o dokonanie wymaganych przez Dom Maklerski działań wg poniższych punktów:

1. Czego wymaga dalszy proces?

Kolejnym krokiem po przekazaniu akcji jest uzupełnienie niezbędnych informacji o Akcjonariuszu poprzez wypełnienie poniższych formularzy:

 • FATCA/CRS (os. fizyczna: PDF lub docx, os. prawna: PDF lub docx)
 • zgody na korespondencję elektroniczną (os. fizyczna: PDF lub docx, os. prawna: PDF lub docx)
2. Jak jako Akcjonariusze możecie Państwo tego dokonać?

Dom Maklerski Q Securities nie akceptuje podpisu zaufanego, dlatego poniżej zachęcamy do wyboru jednej spośród trzech możliwości:
a) złożenia dokumentów z użyciem tradycyjnej korespondencji pocztowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub dowolnej firmy kurierskiej;
b) osobistego doręczenia do siedziby spółki przy ul. Senatorskiej 2, 00-075 Warszawa, recepcja na 1 piętrze;
c) podpisania podpisem kwalifikowanym i wysyłki na adres email: [email protected].

3. W przypadku wyboru formuły papierowej (2a lub 2b) prosimy o:

 1. pobranie i wypełnienie formularzy z dostępnych pod linkami powyżej, odpowiednio do swojego statusu Akcjonariusza – Osoby Fizycznej lub reprezentanta Akcjonariusza – Osoby Prawnej.
 2. podpisanie czytelnym, odręcznym podpisem wypełnionych formularzy.
 3. przesłanie lub dostarczenie niezwłocznie na adres MC2 Innovations SA, ul. Marszałkowska 55/73, lok. 42, 00-676 Warszawa, tak aby dotarły na adres Spółki do 25.03.2021.
4. W przypadku wyboru formuły 2c i użycia podpisu kwalifikowanego prosimy o:

 1. pobranie i wypełnienie formularzy dostępnych pod linkami powyżej, odpowiednich do swojego statusu Akcjonariusza – Osoby Fizycznej lub reprezentanta Akcjonariusza – Osoby Prawnej,
 2. podpisanie formularzy za pomocą podpisu kwalifikowanego,
 3. odesłanie podpisanych formularzy na adres: [email protected] do dnia 25.03.2021, z dopiskiem "dematerializacja akcji".

Prześlemy Państwu pisemne potwierdzenie złożenia akcji i wymaganych formularzy, tym samym kończąc cały proces.

UWAGA!

Potwierdzenie zostanie przesłane po wypełnieniu wszystkich pól w formularzach. Niepełne wypełnienie formularzy będzie skutkowało zawieszeniem wpisu do momentu przekazania wszystkich informacji wymaganych przez dom maklerski prowadzący rejestr i tym samym Akcjonariusz (nie tracąc przymiotu Akcjonariusza) nie zostanie uwidoczniony w rejestrze, dlatego prosimy o uważne i terminowe wypełnienie obowiązków.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tej wiadomości w sposób klarowny przedstawiają możliwe sposoby złożenia dokumentów i wypełnienia obowiązków związanych z dematerializacją akcji.

W przypadku jeśli będą mieli Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do ich wysyłania na adres mailowy [email protected]. Spółka roześle do Państwa tę samą informację także w drodze mailowej.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z uciążliwości formalnych procedur. Niestety ich wymagania i przebieg nie zależą od Spółki. Mamy nadzieję, że po zakończeniu tego procesu kontakt ze spółką i domem maklerskim oraz realizacja uprawnień akcjonariatu, dzięki cyfrowemu rejestrowi, ulegnie dla Państwa znacznemu uproszczeniu.