Informacje o spółce

Informacje podstawowe

MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754131, posiada nr NIP 5252767689, REGON 381618940 oraz kapitał zakładowy 129 529 PLN.

Struktura grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa MC2 Innovations składa się z trzech spółek:

  • MC2 Innovations S.A. - dostawca w obszarze informatyki oraz doradztwa strategicznego. Wyłączny właściciel spółek MC2 Innovations sp. z o.o. oraz MC2 Energy sp. z o.o.
  • MC2 Innovations sp. z o.o. - producent i dostawca systemu Carrotspot
  • MC2 Energy sp. z o.o. - dostawca rozwiązań dla obszaru energetyki w tym elektromobilności oraz energii odnawialnej

Informacje dla akcjonariuszy

INFORMACJA Z DN. 30.09.2020 O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754131, NIP: 525 276 76 89 , REGON: 381618940, kapitał zakładowy: 118 114,00 zł w całości wpłacony (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 lub przesłać na ten adres pocztą.
Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia, tj. za pomocą listów poleconych, a w przypadku akcjonariuszy, którzy wyrazili zgodę – za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną.

SPRAWOZDANIA

W dniu 7 września 2020 r. WZA MC2 Innovations SA zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2018/2019, sprawozdanie Zarządu Spółki oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019.